Bruksvilkår

Bruksvilkår for Ypsomed nettisder

1. Ingen behandlingsråd

Vi understreker at råd og informasjon som finnes på våre nettisder ikke er terapuetiske råd. Ved helseproblemer bør du kontakte kvalifisert helsepersonell. Det er kun kvalifisert helsepersonell som kan stille diagnose og starte nødvendig behandling.

2. Bruk

Følgende vilkår gjelder for bruk av våre tilbud på disse nettisdene. Ved å bruke informasjon, tjenester og programmer på våre nettsider, samtykker brukeren til bruksvilkårene.

3. Informasjon

Disse nettsidene har som eneste hensikt å gi informasjon om YPSOMED og dets produkter og tjenester.

Våre nettsider oppdateres regelmessig med den hensikt å holde informasjon og stoff aktuelt. Vi forbeholder oss retten til å når som helst, helt eller delvis, endre, omorganisere oppdatere eller ta bort informasjon som finnes på våre nettsider.

4. Lenker

Direkte eller indirekte henvisning til tredjeparts nettisder(“linker") finnes også på våre nettsider. Vi erklærer at vi ikke legger lenker til andre nettsider hvor vi har sett ulovlig innhold på det tidspunktet vi legger linken til. Vi har imidlertid ingen innflytelse på nåværende eller fremtidig utforming og innhold på tredjeparts lenkede sider. Vi tar ikke på oss ansvar for tredjeparts nettsider og operatører, spesielt ikke for innholdets riktighet og legalitet på tredjeparts nettside, for overensstemmelse med gjeldende personvernlover, for utførelse av eventuelle avtaler eller at andre juridiske transaksjoner avsluttes når det gjelder tredjeparts nettsider.

Tilgangen til lenkede nettsider som tilhører tredjepart er på brukerens eget ansvar.

5. Garanti- og ansvarsfraskriving

Vi etterstreber å publisere riktig og aktuell informasjon på våre nettsider. Vi kan imidlertid ikke garantere for aktualitet, riktighet, fullstendighet og tilgjengelighet av informasjonen på nettsidene, og heller ikke at tilgang til eller bruk av funksjoner på våre nettsider er problemfri og uten avbrudd.

I forbindelse med bruk og utnyttelse av nettsidene og informasjonen som er tilgjengelig her, er vi kun ansvarlige for skader som forårsakes tilsiktet eller på grunn av grov uaktsomhet av YPSOMEDs produksjonsledelse, eller ved tvingende juridiske ansvarsbestemmelser. Videre utelukkes YPSOMED fra alt ansvar i forbindelse med disse nettsider, både for direkte og indirekte skade, deriblant tapt fortjeneste og andre følgende skader. Denne utelukkelsen gjelder spesielt også skader som forårsakes av virus eller andre ødeleggende program, eller på brukerens datautstyr eller program (deriblant tap av data).

6. Opphavsrett og andre åndsrettigheter

Brukere av disse nettsidene får ingen rettigheter til disse og informasjonen som gjengis derpå. Alle åndsrettigheter, særskilt opphavsretter, designrettigheter, varemerkerettigheter og rettigheter til selskapsnavnet som forekommer i forbindelse med disse sidene og den informasjon som gjengis derpå, spesielt slik som tekster, bilder, grafikk, logoer, symboler, navn og produkt og selskapsbetegnelser, tilhører utelukkende YPSOMED eller deres lisensgivere, om ikke annet er bestemt.
Hva angår disse nettsidene og informasjonen som gjengis her, har brukere kun delte brukerrettigheter, som gis i samsvar med disse bruksvilkårene.
Brukere har tillatelse til å bruke nettsidene og informasjonen som gjengis på dataskjermen og i tillegg utføre kun de brukeroperasjonene som angis som tillatte på nettsidene, som for eksempel når brukeren har mulighet til å skrive ut eller laste ned informasjon. Videre er all bruk utover dette begrenset til brukerens eget, privat bruk eller til interne forretningsformål i brukerens foretak.
All bruk utover det, særskilt all kommersiell bruk, er kun tillatt etter samtykke fra YPSOMED.

Tekster og bilder som er tilgjengelige for nedlastning på "Media" er offentlig og kan bare brukes til tiltenkt formål hvis YPSOMED oppgis som innehaver av alle rettigheter til respektive tekster og bilder.

Bruk og bearbeiding av kontaktopplysninger som er publisert på nettsidens liste over medvirkende, eller likverdig informasjon på disse nettsidene, slik som postadresser, telefon- og faksnummer samt e-postadresser, av tredjepart for utsending av reklame som ikke var ettertrykkelig etterspurt, er forbudt. Vi forbeholder oss ettertrykkelig retten til å anlegge sak mot avsendere av såkalt spam og annet uoppfordret massereklame ved overtredelse av dette forbudet.

7. Forutseende uttalelser

YPSOMEDs nettsider kan inneholde forutseende uttalelser. Slike uttalelser beror på en mengde betydningsfulle uvissheter som vedrører tekniske, forretningsmessige, økonomiske og finansielle faktorer, og de virkelige resultatene kan derfor skille seg kraftig fra de som vises. YPSOMED påtar seg ingen forpliktelse til å rette opp eller oppdatere forutseende uttalelser som følge av ny informasjon eller fremtidige hendelser eller utvikling.

8. Kontakt / feedback / e-post

Vi vil gjerne høre hva du synes om våre produkter og nettisdene våre, og vi setter pris på om du sender oss ytterligere informasjon. Til dette finnes et kontaktskjema på våre nettisder. Du kan også kontakte oss per e-post eller telefon.

Hvis du bruker kontaktskjemaet, er all informasjon du gir frivillig.

Gjennom våre nettsider kan du sende e-post direkte til YPSOMED. Dette er på brukerens eget ansvar. Med mindre annet er ettertrykkelig uttrykt på respektive nettsider, er innkommende bestillinger som gjøres på denne måten kun bindende for YPSOMED hvis de ettertrykkelig har bekreftet bestillingen skriftlig. Forhold av juridisk natur, som vilkårsbestemmelser, påminnelser, opphørserklæringer m.m. som er adressert til YPSOMED via e-post eller nettsiden er ikke gjeldende. Særskilt kan ikke forsinket eller uteblitt svar på e-post som er sendt til YPSOMED via nettsidene til sistnevnte, oppfattes som juridisk relevant samtykke eller avslag.

9. Diverse bestemmelser

Hvis individuelle bestemmelser som gjelder disse bruksvilkårene skulle være eller bli ugyldige, vil gyldigheten til gjenstående bestemmelser forbli upåvirkedet. Den ugyldige bestemmelsen må erstattes av en annen som ligger så nær formålet med den originale som mulig.

Alle juridiske forhold som følges av bruk av våre tjenester er gjeldende under sveitsisk lov, med unntak av prinsipper om lovkonflikter. Eneste rettssted ved eventuelle tvister i forbindelse med disse nettsidene er Burgdorf.

Status: September 2009